Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

INFORMACJE OGÓLNE 

1.     Administratorem danych osobowych przekazywanych dobrowolnie przez Klientów jest AUTO ORIGINAL PARTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Depowej 15A wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000810139, NIP: 5423380656, Regon: 384695929 

2.     Z administratorem można skontaktować się wysyłając maila na adres e-mail: kontakt@fordoriginalparts.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: 690 671 657 lub przesyłając korespondencję na adres: Auto Original Parts Sp. Z o.o. ul. Depowa 15A, 15-381 Białystok.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.     Dane osobowe będą przetwarzane:

a.     w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. b RODO);

b.     w celu przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe (marketing bezpośredni) (na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. f RODO);

c.     w celu statystycznym (na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. f RODO);

d.     w celu badania satysfakcji Klientów (na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. f RODO).

e.     w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku Pekao S.A. w związku z:

i.        obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

ii.        w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

2.     W przypadku, gdy podanie danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z Auto Original Parts Sp. z o.o., podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Auto Original Parts Sp. z o.o.

3.     W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Pekao S.A. w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Auto Original Parts Sp. z o.o. przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Pekao S.A. na rzecz Auto Original Parts Sp. z o.o.

4.     W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Pekao S.A. w celu weryfikacji przez Pekao S.A. należytego wykonania umów zawartych z Auto Original Parts Sp. z o.o., w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Auto Original Parts Sp. z o.o., a Pekao S.A..

5.     Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów oraz dokumentów, w szczególności zawierających dane osobowe.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1.     W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w regulaminie odbiorcami danych osobowych Klientów będą podmioty współpracujące z Auto Original Parts Sp. z o.o.:

a.     operator oprogramowania IdoSell Shop;

b.     przewoźnicy / firmy kurierskie;

c.     operatorzy płatności elektronicznych;

d.     podmioty współpracujące w zakresie e-marketingu;

e.     operatorzy poczty elektronicznej;

f.      operatorzy usług księgowych.

g.     Peka S.A.

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

1.     Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje całość danych przekazanych Auto Original Parts Sp. z o.o.. w celu wykonania umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą tj.:

a.     Imię i nazwisko

b.     Adres poczty elektronicznej

c.     Adres zamieszkania

d.     Numer telefonu

e.     Numer NIP

f.      Nazwa firmy

g.     Adres do doręczeń

2.     Dane mogą być przetwarzane w zakresie wymaganym w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. b RODO)

PLIKI COOKIES I ZAUTOMATYZOWANE PRZECHOWYWANIE DANYCH

1.     Administrator na swojej stronie internetowej fordoriginalparts.pl korzysta z plików cookies. Brak zmiany po stronie Klienta ustawień przeglądarki jest równoznaczny z akceptacją ich używania. Więcej informacji dotyczących wykorzystywania plików cookies na stronie internetowej fordoriginalparts.pl można uzyskać pod poniższym linkiem: https://www.fordoriginalparts.pl/Polityka-dotyczaca-cookies-cterms-pol-13.html 

2.     Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych. Profilowanie nie wywołuje żadnych skutków prawnych wobec Klienta, służy w szczególności do analizy preferencji i dostosowania wyświetlanych ofert.


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.     Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń związanych z wykonywaniem umowy oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (m.in. rachunkowych). Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu oraz na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzanie do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

UPRAWNIENIA KLIENTA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH

1.     Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

pixel